Regulamin Nails by Makear

REGULAMIN PROMOCJI MAKEAR: Salony Partnerskie – Makear™ Nails by Makear”

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1.     Organizatorem Promocji pod nazwą „Nails by Makear™”, zwanej dalej Promocją jest: Makear S.C. we Wrocławiu, 51-503, ul. Krzysztofa Kolumba 9B, NIP: 8952085396, REGON: 364783135, zwana dalej Organizatorem.
 2.     Salon, który zostanie zakwalifikowany, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do udziału w Promocji staje się Partnerem Organizatora, zwanym dalej Partnerem.
 3.     Sprzedaż towaru przez Organizatora Partnerowi, poza pierwszym zakupem odbywa się za pośrednictwem Dystrybutorów, Przedstawiciela Organizatora lub poprzez sklep internetowy Organizatora. Lista Dystrybutorów, którzy pozostają w stałej współpracy z Organizatorem jest dostępną w siedzibie Organizatora, ul. Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław, a także na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.makear.pl w zakładce dystrybutorzy.
 4.     Regulamin, wraz z załącznikami, zwany dalej Regulaminem, jest jedyną obowiązującą podstawą wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Organizatorem a salonami ubiegającymi się
  o zostanie Partnerem, a także pomiędzy Organizatorem a Partnerami. Powyższy Regulamin oraz wszelkie zmiany nie obowiązuje jedynie, jeśli Organizator wraz z Partnerem dokonali indywidualnych postanowień w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5.     Zarówno osoby ubiegające się o uzyskanie statusu Partnera, jak i każdy Partner, są zobligowani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stosowaniem się do jego postanowień.
 6.     Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2 PRZEDMIOT PROMOCJI

 1.     Głównym założeniem Promocji jest nawiązywanie współpracy pomiędzy Organizatorem
  a podmiotami, które nabędą status Partnera.
 2.     W związku z udziałem w Promocji,  Partnerowi przysługują prawa, obowiązki oraz korzyści określone w niniejszym Regulaminie. Organizator, w ramach indywidualnych postanowień, zachowuje prawo przyznania poszczególnym Partnerom korzyści nie wskazanych w Regulaminie, przy czym takowe oddzielne postanowienia nie uprawniają pozostałych Partnerów do jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.
 3.     Współpraca ma na celu popularyzowanie marki Organizatora, celem zwiększenia sprzedaży produktów lub usług przez Organizatora

§ 3 UZYSKANIE STATUS PARTNERA

 1.     Partnerem mogą zostać:

a)    osoby fizyczne,

b)   osoby prawne,

c)    podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które to podmioty prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, a w szczególności usługi kosmetyczne związane z ochroną, stylizacją oraz pielęgnacją paznokci.

 1.      Osoba starająca się o status Partnera ma obowiązek łącznie:

a)      Wypełnienia deklaracji, stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego regulaminu;

b)      Posiadania wykwalifikowanego personelu w zakresie świadczenia usług związanych
z wykorzystaniem oferty produktowej Organizatora; Prowadzenia działalności w miejscu spełniającym standardy estetyczne oraz higieniczne zarówno w przepisach prawa jak i ogólnie przyjętymi społecznie wymogami.

 1.     Partner ma obowiązek wypełnienia deklaracji zgodnie z prawdą. Partner jest zobowiązany poinformować Organizatora o wszelkich zmianach danych informacji wskazanych w formularzu pod rygorem odmówienia Partnerowi korzyści wynikających z Promocji.
 2.     Zrealizowanie postanowień pkt. 2 niniejszego paragrafu, wiąże się ze złożeniem oświadczeń przez Osobę ubiegającą się o status Partnera w zakresie:

a)    Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Promocji Partnerskiej oraz jego akceptacji;

b)   Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych Partnera przez Organizatora oraz Dystrybutora, w celach związanych z uczestnictwem Partnera w Promocji;

c)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie przez podane dane kontaktowe Partnera,
w szczególności telefon oraz adres poczty elektronicznej, informacji handlowych oraz marketingowych wysyłanych przez Organizatora oraz Dystrybutora.

 1.     Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą wystosowania przez Organizatora wiadomości potwierdzającej osiągnięcie owego statusu drogą elektroniczną lub pocztową.
 2.     Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Partnera bez podania przyczyny.

§ 4 DOSTĘPNE PAKIETY

 1.     Pakiet Silver-Warunkiem uczestnictwa w tym pakiecie jest: dokonanie pierwszego zamówienie produktów za 1000zł netto bez rabatu z wyłączeniem sprzętu, akcesoriów i narzędzi, oraz comiesięcznych zamówień na minimum 400zł netto.

W zamian Salon Partnerski otrzymuje od Organizatora:

 •       Rabat na produkty i wszystkie szkolenia 8%,
 •       Pakiet gadżetów,
 •       Dostęp do unikalnej grupy na Facebooku,
 •       Paletki kolorów,
 •       Dostęp do specjalnych promocji dedykowanych wyłącznie do Salonów Partnerskich,
 •       Konkursy dla uczestników Promocji,
 •       Koszulka z logo,
 •       Certyfikat Salonu Partnerskiego firmy Makear™

Możliwość zamiany rabatu na produkty na równowartość w produktach.

 

 1.     Pakiet Gold-Warunkiem uczestnictwa w tym pakiecie jest dokonanie pierwszego zamówienia produktów za 2000zł netto bez rabatu z wyłączeniem sprzętu, akcesoriów i narzędzi, oraz comiesięcznych zamówień na minimum 600zł netto.

W zamian Salon Partnerski otrzymuje od Organizatora:

 •       Rabat na produkty i wszystkie szkolenia 10%,
 •       Pakiet gadżetów,
 •       Dostęp do unikalnej grupy na Facebooku,
 •       Paletki kolorów,
 •       Dostęp do specjalnych promocji dedykowanych wyłącznie do Salonów Partnerskich,
 •       Konkursy dla uczestników Promocji,
 •       Koszulka z logo,
 •       Certyfikat Salonu Partnerskiego firmy Makear™,
 •       Wcześniejszy dostęp do nowości,
 •       Uczestnictwo w imprezach organizowanych dla Salonów Partnerskich
 •       Jednorazowy voucher z rabatem 20% na zakup sprzętu i narzędzi (ważny 30 dni od daty pierwszego zakupu),
 •       Elementy wystroju wnętrza,

Możliwość zamiany rabatu na produkty na równowartość w produktach.

 

 1.     Pakiet Platinum-Warunkiem uczestnictwa w tym pakiecie jest dokonanie pierwszego zamówienia produktów za 3000zł netto bez rabatu z wyłączeniem sprzętu, akcesoriów i narzędzi, oraz comiesięcznych zamówień na minimum 1000zł netto.

W zamian Salon Partnerski otrzymuje od Organizatora:

 •       Rabat na produkty i wszystkie szkolenia 12%,
 •       Pakiet Gadżetów,
 •       Dostęp do unikalnej treści na Facebooku,
 •       Paletki kolorów,
 •       Dostęp do specjalnych promocji dedykowanych wyłącznie do Salonów Partnerskich
 •       Konkursy dla uczestników Promocji,
 •       Koszulka z logo,
 •       Certyfikat Salonu Partnerskiego firmy Makear™,
 •       Wcześniejszy dostęp do nowości,
 •       Uczestnictwo w imprezach dla uczestników Promocji,
 •       Jednorazowy voucher z rabatem 20% na zakup sprzętu i narzędzi (ważny 30 dni od daty pierwszego zakupu),
 •       Wyklejanie witryny lub kaseton podświetlany,
 •       Elementy wystroju wnętrza,
 •       Pierwszeństwo w rezerwacji produktów,
 •       Informacja na www i Facebooku o Salonie Partnerskim oraz wsparcie reklamowe salonu.

Możliwość zamiany rabatu na produkty na równowartość w produktach.

§ 5 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1.     W związku ze spełnieniem warunków §.3 pkt 2 Regulaminu, wraz z przyznaniem osiągnięcia statusu Partnera, Organizator do Pierwszego zamówienia dołączy pakiet marketingowo-promocyjny odpowiednio przy pakietach:
 •          Pakiet Silver o wartości 1000zł za cenę 1 zł netto, w przeciągu 30dni roboczych.
 •          Pakiet Gold o wartości 2000zł za cenę 1 zł netto, w przeciągu 30 dni roboczych.
 •          Pakiet Platinum o wartości 3000zł za cenę 1zł netto, w przeciągu 30 dni roboczych

a)    Partnerowi, w chwili dokonywania zakupu dowolnych produktów marki Makear, z wyłączeniem frezarek, lamp i kuferków, u autoryzowanego Dystrybutora, wskazanego w §1 pkt 3
z jednoczesnym wskazaniem posiadania statusu Partnera, przysługuje rabat w wysokości adekwatnej do wybranego pakietu.

b)   Organizator, na prośbę Partnera, może udzielić Partnerowi doradztwa marketingowego oraz sprzedażowego w zakresie produktów firmy Makear™ pod warunkiem dostarczenia przez Partnera wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą na udzielenie takiego wsparcia.

c)    Organizator podczas akcji promocyjnych marki Makear w mediach społecznościowych, które będą uwzględniały informację dotyczącą salonów partnerskich, ujawni Partnera jako podmiot zasługujący na miano Partnera marki Makar.

d)   Organizator zamieści dane Partnera na stronie www.makear.pl w zakładce salony partnerskie jako podmiotu zasługującego na miano Partnera marki Makear wraz ze wskazaniem lokalizacji Partnera.

e)   Organizator przewiduje możliwość organizacji spotkań informacyjnych i edukacyjnych związanych z ofertą produktową marki Makear, na które Partnerzy zostaną zaproszeni.

f)     Organizator, w porozumieniu z Partnerem, przewiduje możliwość organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje personelu Partnera.

g)    Organizator zobowiązany jest do informowania Partnera o nowościach, promocjach oraz organizowanych wydarzeniach.

§ 6 OBOWIĄZKI PARTNERA

 1.        Partner zobligowany jest do dokonania comiesięcznych zakupów produktów marki Makear na kwotę określoną w pakiecie, na który się zdecydował, już po uwzględnieniu udzielonego rabatu, z wyłączeniem zakupów frezarek, lamp oraz kuferków.
 2.         Zakup, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu winien zostać dokonany u Dystrybutora, Przedstawiciela Organizatora lub w sklepie internetowym Organizatora , oraz udokumentowany fakturą VAT.
 3.        W celu weryfikacji wykonywania obowiązku o którym mowa w pkt 1 niniejszego par., Organizator może zażądać od Partnera przedstawienia dowodu dokonania zakupów u autoryzowanego Dystrybutora, a Partner ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania takowego zawiadomienia do przedstawienia Organizatorowi dowodu zakupu produktów marki Makear™  poprzez okazanie ich w siedzibie Organizatora: Krzysztofa Kolumba, 51-503 Wrocław, lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora  salonypartnerskie@makear.pl w formacie JPG lub PDF.
 4.        Partner wyraża gotowość i chęć do uczestnictwa w promowaniu marki Makear™, w szczególności poprzez aktywność w mediach społecznościowych w zakresie zarówno Partnerstwa jak
  i produktów marki Makear umieszczając lub udostępniając informację o marce Makear™ minimum raz w miesiącu, a także uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, szkoleniowych  
  i edukacyjnych związanych z ofertą produktową marki Makear.

Śledź nas na Facebooku