Darmowa dostawa od 150,00 zł
Darmowa dostawa od 150zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU “#WIOSNAZMAKEAR”§1. OrganizatorOrganizatorem konkursu MakeAR “#WIOSNAZMAKEAR” jest Makear s.c., adres: Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław, nr tel.: 730 000 661, adres e-mail: sklep@makear.pl, NIP 8952085396, REGON 022200302.Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Makear s.c., Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław, NIP 8952085396, REGON 022200302.Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowaKonkurs rozpoczyna się dnia 10.06.2023 i trwa do dnia 17.06.2023Uczestnicy nagradzani są za prace (rozumiane jako zdjęcia stylizacji paznokciowych, stworzonych wyłącznie z produktów Organizatora, publikowane w formie postu na serwisie Instagram wraz z pełną listą użytych produktów, oznaczeniem profilu marki oraz #wiosnazmakear) zamieszczone w okresie trwania konkursu. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje trzyosobową komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.Powołana na potrzeby Konkursu komisja ze zgłoszonych prac wybierze 3 stylizacje paznokciowe, które jej zdaniem najlepiej spełnia warunki Regulaminu oraz wpisuje się w estetykę marki. W czasie trwania konkursu zostaną nagrodzone 3 osoby. 

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w KonkursieW Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnychnie jest członkiem Komisji Konkursowej ani Komisji Reklamacyjnej oraz nie łączą jej żadne relacje rodzinne, ani partnerskie z wyżej wymienionymi osobami,zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,wykonała Zadanie Konkursowe,wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie.2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w powyższym punkcie stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.4. Niedozwolonym jest korzystanie z fikcyjnych kont na potrzeby udziału w konkursie, wykorzystywanie zdjęć cudzych prac oraz tworzenie stylizacji z użyciem produktów innej marki niż Makear.

§4. Zasady Konkursu i przebiegKonkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/makear.official/Zadanie konkursowe polega na: obserwowaniu profilu Organizatora na portalu Instagrampolubienie posta konkursowego oraz zostawienie pod nim komentarzastworzeniu własnej interpretacji wiosennej stylizacji na paznokciach z użyciem wyłącznie produktów marki MakeAR (każdy Uczestnik może wykonać dowolną ilość stylizacji)zamieszczenie publikacji w formie zdjęcia (post) na profilu Uczestnika, na którym znajduje się interpretacja Uczestnika na temat wiosennej stylizacji paznokci (Uczestnik zobowiązuje się do publikowania wyłącznie zdjęć prac będących jego autorstwa) wraz z pełną listą produktów Organizatora użytych do wykonania stylizacji oraz oznaczenie marki i hashtagiem konkursowym - #wiosnazmakearUdział w Konkursie biorą prace związane z tematyką Konkursu, które nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 3 najciekawsze prace i nagrodzi autorów nagrodami w postaci:1 miejsce: zestaw ProArt MPH (o wartości 259 zł) lub bonem o jej równowartości + PRZEDPREMIEROWA NIESPODZIANKA2 miejsce: ProArt i pędzel Liner (o łącznej wartości 96,98 zł) lub bonem o jej równowartości + PRZEDPREMIEROWA NIESPODZIANKA3 miejsce: lakier hybrydowy (o wartości 39,99) + PRZEDPREMIEROWA NIESPODZIANKAZwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej maksymalnie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu poprzez wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta Organizatora (@makear.official). Warunkiem otrzymania nagrody konkursowej jest przesłanie Organizatorowi w odpowiedzi danych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięskich prac.Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie konkursowe przedstawia interpretację Uczestnika na temat wiosennej stylizacji paznokci oraz zawiera: listę użytych produktów marki MakeAR, oznaczenie profilu @makear.official oraz #wiosnazmakear. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Makear w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. 

§ 6. Dane osobowe uczestników KonkursuAdministratorem danych osobowych Uczestników jest Makear s.c., adres: Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław, nr tel.: 730 000 661, adres e-mail: sklep@makear.pl, NIP 8952085396, REGON 022200302. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych z prawem danego Uczestnika do ogłoszenia wyników Konkursu, otrzymania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (ogłoszenia wyników Konkursu, otrzymania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcoweRegulamin Konkursu dostępny jest pod adresem:Organizator może zamieszczać uproszczony opis zasad trwania konkursu na portalu Instagram oraz innych profilach marki w celach informacyjnych, jednak moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.Uczestnik może składać wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu w trakcie 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu drogą korespondencyjną lub elektroniczną. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w ciągu 14 dni roboczych. Organizator może w każdej chwili zmienić treść Regulaminu. Do zgłoszeń konkursowych dokonanych przez Uczestników przed zmianą regulaminu, stosuje się regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zgłoszenia.

Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 1384 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-18
Zamówienie przebiegło sprawnie i bezproblemowo, jestem bardzo zadowolona
2024-06-17
Wszystko ok.
pixel