Darmowa dostawa od 150,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Konkurs Dzień Mamy

Regulamin konkursu „Makear Dzień Matki” – Makear §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursu Makear Dzień Matki” („Konkurs”). 

2. Organizatorem konkursu jest firma MAKEAR S.C. , ul. K. Kolumba 9B, 51-503 Wrocław („Organizator”), 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

4. Makear jest fundatorem nagród w konkursie.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 10.05.2022 roku od momentu pojawienia się postu konkursowego (dalej: „Post Konkursowy”) do dnia 20.05.2022 roku do godziny 12:00.

7. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem profilu Makear na Instagramie: https://www.instagram.com/makear.pl Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”). Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika w Terminie Konkursu następujących warunków: a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym uzyskanie pełnoletności, oraz posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski;b) posiadanie aktywnego konta w serwisie Instagram® założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Instagram®c) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu;d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu;e) wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska bądź nicka zarejestrowanego w serwisie Instagram® na profilu Makear w przypadku zostania Zwycięzcąf) wypełnienie zadania konkursowego zgodnie z regulaminem oraz wskazówkami zawartymi w treści posta konkursowego. 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora będący stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 3 ust. 7, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez Uczestnika praca konkursowa jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza prawa, praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. 

§3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadanie konkursowe wymaga od Uczestnika najbardziej kreatywnego, najciekawszego wykonania zadania, którego wymagania opisane są w treści posta konkursowego.  Organizator wybierze 5 najbardziej kreatywnych prac. 

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:a) nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora, ani firmy Makear. b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Makear. c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne;d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych;e) musi być sporządzone w języku polskim;f) musi być umieszczone na osobistym profilu Instagram i zostać oznaczone @Makear.pl w czasie trwania konkursu ;g) musi spełniać warunki zadania określone w

§ 3 ust. 1.3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe nie spełnia co najmniej jednego z warunków wymienionych powyżej, tj. § 3 ust. 2, nie będzie ono brało udziału w Konkursie, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. Z udziału w Konkursie zostaną również wykluczeni Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w § 2 Regulaminu. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fairplay również zostaną zdyskwalifikowani.

4. Organizator ma prawo usunąć komentarze, które naruszają postanowienia § 3 ust. 2 5. Konkurs składa się z 2 etapów: Konkurs podzielony jest na 2 etapy:ETAP I - trwa od dziś tj. 10.05 do 16.05, do godz 12:00. 

Zadanie konkursowe:

Wykonanie 1 stylizacji na produktach marki Makear na jednej lub dwóch dłoniach związaną z tematem: Dzień Mamy- Polub post konkursowy na profilu @makear.pl oraz @sensua_cosmetics 

- Będzie nam miło jeśli polubisz profil na IG @makear.pl oraz @sensua_cosmetics, aby być na bieżąco z konkursem

- Udostępnij pracę konkursową w formie posta na swoim profilu na Instagramie, oznacz nas @makear.pl, @sensua_cosmetics oraz użyj hasztagu #dzieńmamymakear, abyśmy widzieli, że wzięłaś/eś udział w konkursie

- Możesz zaprosić do zabawy 3 koleżanki, które jak Ty kochają malować paznokcie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @makear.pl oraz @sensua_cosmetics. ETAP II - trwa od 16.05 do 26.05, do godz 12:00. 5 osób, które przejdzie do etapu drugiego otrzyma od marki Sensua zestaw 2 produktów:

- Krem do rąk Rainforest SPA + Peeling do ciała Rainforest SPA- Krem do rąk Rainforest SPA + Masło do dłoni i ciała Rainforest SPA- Krem do rąk Rainforest SPA + Bronzer do ciała Rainforest SPA- Krem do rąk Rainforest SPA + Krem nawilżający do twarzy HydroNature Rainforest SPA- Krem do rąk Rainforest SPA + Krem przeciwzmarszczkowy do twarzy Anti-Agig Rainforest SPA

2 etap

Zadanie konkursowe: Zadaniem konkursowym będzie wykonanie zdjęcia stylizacji na Dzień Mamy wraz z widocznym produktem pielęgnacyjnym i udostępnienie jej na swoim profilu instagramowym maksymalnie do dnia 20.05 do godziny 12:00 . Liczymy na Twoją kreatywność.

Udostępnij pracę konkursową w formie posta na swoim profilu na Instagramie, oznacz @makear.pl, @sensua_cosmetics, użyj hasztagu #dzieńmamysensua oraz napisz kilka słów o Twoim 1 wrażeniu po przetestowaniu kosmetyku Sensua.

W dniu 20.05 stylizacje pięciu osób, które przeszły do 2 etapu udostępnimy w formie posta na instagramie marki @makear.pl. W tym przypadku konkurs rozstrzyga się poprzez głosowanie w komentarzach przez realne konta na najlepszą z 5 prac.

Praca z największą ilością głosów wygrywa 1 nagrodę główną, czyli voucher o wartości 500zł do wykorzystania w sklepie www.sensua.pl oraz voucher o wartośći 500zł do wykorzystania w sklepie makear.pl Przygotowaliśmy także jedną nagrodę specjalną dla 1 osoby, która wykaże się ponadprzeciętną kreatywnością.

 W pierwszym etapie, komisja marki Sensua wybierze 5 najlepszych jej zdaniem prac konkursowych, które przejdą do 2 etapu.

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom czy dalszym zaskarżeniom.

9. Nazwisko i Imię lub nick Zwycięzcy (zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników serwisu Instagram®), zostanie opublikowane w serwisie Instagram na profilu Makear w komentarzu pod postem konkursowym w terminie do 3  dni roboczych od daty zakończenia Konkursu

§4. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 500zł do wykorzystania w sklepie www.sensua.pl oraz voucher o wartośći 500zł do wykorzystania w sklepie makear.pl .  W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 2 dni od umieszczenia przez Organizatora informacji o wygranej (będzie ona zamieszczona pod postem konkursowym) przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na profil Instagram „Makear.pl” dane Zwycięzcy (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, telefon, e-mail. Po wysłaniu przez Zwycięzcę swoich danych w wiadomości prywatnej Instagram „Makear.pl”, Zwycięzca otrzyma informację potwierdzającą, że dane zostały przyjęte oraz na adres e-mailowy, zostanie wysłane odpowiednie potwierdzenie wygranej. W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę tych danych we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator nagrodzi kolejną osobę, która spełnia warunki zawarte w Regulaminie.

2. Niepodanie przez Zwycięzcę poprawnych danych osobowych i adresowych lub podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych danych osobowych i adresowych, może spowodować niemożliwość wręczenia nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. Organizator ma 30 dni roboczych na wysłanie nagród od dnia otrzymania poprawnych danych do wysyłki. . Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagród, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Podatek zostanie naliczony i odprowadzony przez firmę Makear. (Makear ponosi koszt podatku).

§5. REKLAMACJEWszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres biuro@makear.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „KONKURS–INSTAGRAMMakear”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. 

§6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu - firma MAKEAR S.C. , ul. K. Kolumba 9B, 51-503 Wrocław

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wysłania Nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych w celu Konkursu narusza zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.4. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie przesyłając stosowne oświadczenie na adres biuro@makear.pl Cofnięcie świadczenia nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez obie firmy przez 30 dni od dnia otrzymania ich od Uczestnika.

6. Organizator oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych mu danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie organizatora makear.pl2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Instagram® ani bezpośrednio związany z serwisem Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram,® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 467 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-12-04
Obsługa bez zastrzeżen. Jak zwykle jestem bardzo zadowolona
2022-11-30
Bardzo szybka dostawa . Super ! Polecam !

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel