Regulamin Konkursu - Pierwszy Śnieg

Regulamin konkursu „PIERWSZY ŚNIEG ” – Makear

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook® pt. „PIERWSZY ŚNIEG” („Konkurs”). 

2. Organizatorem konkursu jest firma MAKEAR S.C.  oraz SENSUA ul. K. Kolumba 9B, 51-503 Wrocław („Organizator”), 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

4. Makear oraz SENSUA są fundatorami nagród w konkursie.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są do pierwszego etapu od momentu pojawienia się postu konkursowego (dalej: „Post Konkursowy”) do dnia 13.12.2020 roku do godziny 23:59.

7.Konkurs jest podzielony na 2 etapy:

Etap I - odbywa się na Instagramie MAKEAR oraz SENSUA i rozpoczyna się w dn. 02.12.2020. r.  a kończy się 13.12.2020 r. o godzinie 23:59 wyłonieniem przez komisję 20 prac.

Etap II - trwać będzie od 14.12.2020 r. do 20.12.2020 r. w tym czasie 20 najlepszych prac, wyłonionych z pierwszego Etapu, zostanie poddanych pod głosowanie na grupie na Facebooku Makear. 

W dn. 23.12.2020 r. Komisja na grupie na Facebooku Makear, poda listę zwycięzców konkursu i tak: pierwsze miejsce zdobędzie będzie osoba, która uzyska największą liczbę lajków pod zdjęciem. Miejsca: drugie, trzecie i czwarte, zostaną wybrane przez komisję.

8. Konkurs trwa od momentu publikacji posta (zadania) konkursowego na profilu Makear na Facebooku od dnia 02.12.2020 roku do dnia  23.12.2020  roku do godziny 23:59. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”). Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika w Terminie Konkursu następujących warunków: 

a) uczestnik konkursu, aby wziąć udział w konkursie powinien zamieścić na swoim profilu na Instagramie, maksymalnie dwie prace konkursowe, wykonane na jednej bądź dwóch dłoniach. 

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym uzyskanie pełnoletności, oraz posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski;

c) posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook® Oraz Instagram założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Facebook®

d) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu;

e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu;

f) wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska bądź nicka zarejestrowanego w serwisie Facebook oraz Instagram na profilu Makear oraz SENSUA, w przypadku zostania Zwycięzcą

g) wypełnienie zadania konkursowego zgodnie z regulaminem oraz wskazówkami zawartymi w treści posta konkursowego. 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora będący stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 3 ust. 7, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez Uczestnika praca konkursowa jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza prawa, praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. 

§3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadanie konkursowe wymaga od Uczestnika najbardziej kreatywnego, najciekawszego wykonania zadania, którego wymagania opisane są w treści posta konkursowego.  

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

a) nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora, ani firmy Makear. 

b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Makear. 

c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne;

d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych;

e) musi być sporządzone w języku polskim;

f) musi spełniać warunki zadania określone w § 3 ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe nie spełnia co najmniej jednego z warunków wymienionych powyżej, tj. § 3 ust. 2, nie będzie ono brało udziału w Konkursie, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. Z udziału w Konkursie zostaną również wykluczeni Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w § 2 Regulaminu. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair play również zostaną zdyskwalifikowani.

4. Organizator ma prawo usunąć komentarze, które naruszają postanowienia § 3 ust. 2 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

6. Zwycięzcą zostaje osoba, która według Organizatora opublikuje najciekawsze zdjęcie („Zwycięzca”).

7. W konkursie wyłonionych zostanie łącznie czterech  zwycięzców. 

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom czy dalszym zaskarżeniom.

9. Nazwisko i Imię lub nick Zwycięzcy (zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników serwisu Facebook® oraz Instagram), zostanie opublikowane na grupie w serwisie Facebook® Makear w poście,  w dniu 23 grudnia b.r.

§4. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest :

Miejsce 1 - duży zestaw kosmetyków naturalnych SENSUA o wartości 369 zł  oraz nowa kolekcja Lakierów hybrydowych od Makear (12sztuk). 

Miejsce 2 - masło do ciała SENSUA oraz nowa kolekcja Lakierów hybrydowych Makear (12 sztuk)

Miejsce 3 - peeling do ciała SENSUA oraz nowa kolekcja Lakierów hybrydowych Makear (12 sztuk)

Miejsce 4 - brązer do ciała SENSUA oraz 6 wybranych przez organizatorów lakierów  hybrydowych z najnowszej kolekcji Makear

W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 2 dni od zamieszczenia przez Organizatora informacji o wygranej przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na profil Facebook „Makear.pl” dane Zwycięzcy (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, telefon, e-mail. Po wysłaniu przez Zwycięzcę swoich danych w wiadomości prywatnej Facebook „Makear.pl”, Zwycięzca otrzyma informację potwierdzającą, że dane zostały przyjęte oraz na adres e-mailowy, zostanie wysłane odpowiednie potwierdzenie wygranej. W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę tych danych we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator nagrodzi kolejną osobę, która spełnia warunki zawarte w Regulaminie.

2. Nie Podanie przez Zwycięzcę poprawnych danych osobowych i adresowych lub podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych danych osobowych i adresowych, może spowodować niemożliwość doręczenia nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. Organizator ma 30 dni roboczych na wysłanie nagród od dnia otrzymania poprawnych danych do wysyłki. Organizator oświadcza, iż wartość Nagrody nie przekracza kwoty 600,00 zł (słownie: sześćset złotych). Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości Nagród, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Podatek zostanie naliczony i odprowadzony przez firmę Makear. (Makear ponosi koszt podatku).

§5. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres biuro@makear.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „KONKURS–FACEBOOK Makear”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji. 

§6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu - firma MAKEAR S.C. oraz SENSUA , ul. K. Kolumba 9B, 51-503 Wrocław

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wysłania Nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych w celu Konkursu narusza zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie przesyłając stosowne oświadczenie na adres biuro@makear.pl Cofnięcie świadczenia nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez obie firmy przez 30 dni od dnia otrzymania ich od Uczestnika.

6. Organizator oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych mu danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w BIO profilu na Instagram Makear oraz SENSUA 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Instagram® ani bezpośrednio związany z serwisem Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram,® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. 

Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).