Regulamin Nails by Makear

REGULAMIN PROMOCJI MAKEAR: Salony Partnerskie – Makear™ Nails by Makear”

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1.     Organizatorem Promocji pod nazwą „Nails by Makear™”, zwanej dalej Promocją jest: Makear S.C. we Wrocławiu, 51-503, ul. Krzysztofa Kolumba 9B, NIP: 8952085396, REGON: 364783135, zwana dalej Organizatorem.
 2.     Salon, który zostanie zakwalifikowany, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do udziału w Promocji staje się Partnerem Organizatora, zwanym dalej Partnerem.
 3.     Sprzedaż towaru przez Organizatora Partnerowi, poza pierwszym zakupem odbywa się za pośrednictwem Dystrybutorów, Przedstawiciela Organizatora lub poprzez sklep internetowy Organizatora. Lista Dystrybutorów, którzy pozostają w stałej współpracy z Organizatorem jest dostępną w siedzibie Organizatora, ul. Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław, a także na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.makear.pl w zakładce dystrybutorzy.
 4.     Regulamin, wraz z załącznikami, zwany dalej Regulaminem, jest jedyną obowiązującą podstawą wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Organizatorem a salonami ubiegającymi się
  o zostanie Partnerem, a także pomiędzy Organizatorem a Partnerami. Powyższy Regulamin oraz wszelkie zmiany nie obowiązuje jedynie, jeśli Organizator wraz z Partnerem dokonali indywidualnych postanowień w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5.     Zarówno osoby ubiegające się o uzyskanie statusu Partnera, jak i każdy Partner, są zobligowani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stosowaniem się do jego postanowień.
 6.     Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2 PRZEDMIOT PROMOCJI

 1.     Głównym założeniem Promocji jest nawiązywanie współpracy pomiędzy Organizatorem
  a podmiotami, które nabędą status Partnera.
 2.     W związku z udziałem w Promocji,  Partnerowi przysługują prawa, obowiązki oraz korzyści określone w niniejszym Regulaminie. Organizator, w ramach indywidualnych postanowień, zachowuje prawo przyznania poszczególnym Partnerom korzyści nie wskazanych w Regulaminie, przy czym takowe oddzielne postanowienia nie uprawniają pozostałych Partnerów do jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.
 3.     Współpraca ma na celu popularyzowanie marki Organizatora, celem zwiększenia sprzedaży produktów lub usług przez Organizatora

§ 3 UZYSKANIE STATUS PARTNERA

 1.     Partnerem mogą zostać:

a)   osoby fizyczne,

b)   osoby prawne,

c)    podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które to podmioty prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, a w szczególności usługi kosmetyczne związane z ochroną, stylizacją oraz pielęgnacją paznokci.

 1.      Osoba starająca się o status Partnera ma obowiązek łącznie:

a)      Wypełnienia deklaracji, stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego regulaminu;

b)     Posiadania wykwalifikowanego personelu w zakresie świadczenia usług związanych
z wykorzystaniem oferty produktowej Organizatora; Prowadzenia działalności w miejscu spełniającym standardy estetyczne oraz higieniczne zarówno w przepisach prawa jak i ogólnie przyjętymi społecznie wymogami.

 1.     Partner ma obowiązek wypełnienia deklaracji zgodnie z prawdą. Partner jest zobowiązany poinformować Organizatora o wszelkich zmianach danych informacji wskazanych w formularzu pod rygorem odmówienia Partnerowi korzyści wynikających z Promocji.
 2.     Zrealizowanie postanowień pkt. 2 niniejszego paragrafu, wiąże się ze złożeniem oświadczeń przez Osobę ubiegającą się o status Partnera w zakresie:

a)    Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Promocji Partnerskiej oraz jego akceptacji;

b)   Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych Partnera przez Organizatora oraz Dystrybutora, w celach związanych z uczestnictwem Partnera w Promocji;

c)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie przez podane dane kontaktowe Partnera,
w szczególności telefon oraz adres poczty elektronicznej, informacji handlowych oraz marketingowych wysyłanych przez Organizatora oraz Dystrybutora.

 1.     Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą wystosowania przez Organizatora wiadomości potwierdzającej osiągnięcie owego statusu drogą elektroniczną lub pocztową.
 2.     Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Partnera bez podania przyczyny.

§ 4 DOSTĘPNE PAKIETY

 1.     Pakiet Silver-Warunkiem uczestnictwa w tym pakiecie jest: dokonanie pierwszego zamówienie produktów za 1000zł netto bez rabatu z wyłączeniem sprzętu, akcesoriów i narzędzi, oraz comiesięcznych zamówień na minimum 400zł netto.

W zamian Salon Partnerski otrzymuje od Organizatora:

 •       Rabat na produkty i wszystkie szkolenia 8%,
 •       Pakiet gadżetów,
 •       Dostęp do unikalnej grupy na Facebooku,
 •       Paletki kolorów,
 •       Dostęp do specjalnych promocji dedykowanych wyłącznie do Salonów Partnerskich,
 •       Konkursy dla uczestników Promocji,
 •       Koszulka z logo,
 •       Certyfikat Salonu Partnerskiego firmy Makear™

Możliwość zamiany rabatu na produkty na równowartość w produktach.

 

 1.     Pakiet Gold-Warunkiem uczestnictwa w tym pakiecie jest dokonanie pierwszego zamówienia produktów za 2000zł netto bez rabatu z wyłączeniem sprzętu, akcesoriów i narzędzi, oraz comiesięcznych zamówień na minimum 600zł netto.

W zamian Salon Partnerski otrzymuje od Organizatora:

 •       Rabat na produkty i wszystkie szkolenia 10%,
 •       Pakiet gadżetów,
 •       Dostęp do unikalnej grupy na Facebooku,
 •       Paletki kolorów,
 •       Dostęp do specjalnych promocji dedykowanych wyłącznie do Salonów Partnerskich,
 •       Konkursy dla uczestników Promocji,
 •       Koszulka z logo,
 •       Certyfikat Salonu Partnerskiego firmy Makear™,
 •       Wcześniejszy dostęp do nowości,
 •       Uczestnictwo w imprezach organizowanych dla Salonów Partnerskich
 •       Jednorazowy voucher z rabatem 20% na zakup sprzętu i narzędzi (ważny 30 dni od daty pierwszego zakupu),
 •       Elementy wystroju wnętrza,

Możliwość zamiany rabatu na produkty na równowartość w produktach.

 

 1.     Pakiet Platinum-Warunkiem uczestnictwa w tym pakiecie jest dokonanie pierwszego zamówienia produktów za 3000zł netto bez rabatu z wyłączeniem sprzętu, akcesoriów i narzędzi, oraz comiesięcznych zamówień na minimum 1000zł netto.

W zamian Salon Partnerski otrzymuje od Organizatora:

 •       Rabat na produkty i wszystkie szkolenia 12%,
 •       Pakiet Gadżetów,
 •       Dostęp do unikalnej treści na Facebooku,
 •       Paletki kolorów,
 •       Dostęp do specjalnych promocji dedykowanych wyłącznie do Salonów Partnerskich
 •       Konkursy dla uczestników Promocji,
 •       Koszulka z logo,
 •       Certyfikat Salonu Partnerskiego firmy Makear™,
 •       Wcześniejszy dostęp do nowości,
 •       Uczestnictwo w imprezach dla uczestników Promocji,
 •       Jednorazowy voucher z rabatem 20% na zakup sprzętu i narzędzi (ważny 30 dni od daty pierwszego zakupu),
 •       Wyklejanie witryny lub kaseton podświetlany,
 •       Elementy wystroju wnętrza,
 •       Pierwszeństwo w rezerwacji produktów,
 •       Informacja na www i Facebooku o Salonie Partnerskim oraz wsparcie reklamowe salonu.

Możliwość zamiany rabatu na produkty na równowartość w produktach.

§ 5 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1.     W związku ze spełnieniem warunków §.3 pkt 2 Regulaminu, wraz z przyznaniem osiągnięcia statusu Partnera, Organizator do Pierwszego zamówienia dołączy pakiet marketingowo-promocyjny odpowiednio przy pakietach:
 •         Pakiet Silver o wartości 1000zł za cenę 1 zł netto, w przeciągu 30 dni roboczych.
 •         Pakiet Gold o wartości   1500zł za cenę 1 zł netto, w przeciągu 30 dni roboczych.
 •         Pakiet Platinum o wartości 2000zł za cenę 1zł netto, w przeciągu 30 dni roboczych

a)    Partnerowi, w chwili dokonywania zakupu dowolnych produktów marki Makear, z wyłączeniem frezarek, lamp i kuferków, u autoryzowanego Dystrybutora, wskazanego w §1 pkt 3
z jednoczesnym wskazaniem posiadania statusu Partnera, przysługuje rabat w wysokości adekwatnej do wybranego pakietu.

b)   Organizator, na prośbę Partnera, może udzielić Partnerowi doradztwa marketingowego oraz sprzedażowego w zakresie produktów firmy Makear™ pod warunkiem dostarczenia przez Partnera wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą na udzielenie takiego wsparcia.

c)    Organizator podczas akcji promocyjnych marki Makear w mediach społecznościowych, które będą uwzględniały informację dotyczącą salonów partnerskich, ujawni Partnera jako podmiot zasługujący na miano Partnera marki Makar.

d)   Organizator zamieści dane Partnera na stronie www.makear.pl w zakładce salony partnerskie jako podmiotu zasługującego na miano Partnera marki Makear wraz ze wskazaniem lokalizacji Partnera.

e)   Organizator przewiduje możliwość organizacji spotkań informacyjnych i edukacyjnych związanych z ofertą produktową marki Makear, na które Partnerzy zostaną zaproszeni.

f)     Organizator, w porozumieniu z Partnerem, przewiduje możliwość organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje personelu Partnera.

g)    Organizator zobowiązany jest do informowania Partnera o nowościach, promocjach oraz organizowanych wydarzeniach.

§ 6 OBOWIĄZKI PARTNERA

 1.       Partner zobligowany jest do dokonania comiesięcznych zakupów produktów marki Makear na kwotę określoną w pakiecie, na który się zdecydował, już po uwzględnieniu udzielonego rabatu, z wyłączeniem zakupów frezarek, lamp oraz kuferków.
 2.        Zakup, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu winien zostać dokonany u Dystrybutora, Przedstawiciela Organizatora lub w sklepie internetowym Organizatora , oraz udokumentowany fakturą VAT.
 3.       W celu weryfikacji wykonywania obowiązku o którym mowa w pkt 1 niniejszego par., Organizator może zażądać od Partnera przedstawienia dowodu dokonania zakupów u autoryzowanego Dystrybutora, a Partner ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania takowego zawiadomienia do przedstawienia Organizatorowi dowodu zakupu produktów marki Makear™  poprzez okazanie ich w siedzibie Organizatora: Krzysztofa Kolumba, 51-503 Wrocław, lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora  salonypartnerskie@makear.pl w formacie JPG lub PDF.
 4.       Partner wyraża gotowość i chęć do uczestnictwa w promowaniu marki Makear™, w szczególności poprzez aktywność w mediach społecznościowych w zakresie zarówno Partnerstwa jak
  i produktów marki Makear umieszczając lub udostępniając informację o marce Makear™ minimum raz w miesiącu, a także uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, szkoleniowych  
  i edukacyjnych związanych z ofertą produktową marki Makear.
 5.       Partner zobowiązuje się do uczestnictwa w akcjach promocyjnych marki Makear,
  a w szczególności dotyczących:

a)    organizacji pokazów marki,

b)   organizacji konkursów,

c)    uczestnictwa w akacjach rabatowych.

 1.       Partner zobowiązany jest w miejscu świadczenia usług z wykorzystaniem produktów marki Makear™ do umieszczenia zewnętrznych oraz wewnętrznych elementów wystroju identyfikujących Partnera jako osobę posiadającą ów status, w szczególności poprzez identyfikację wizualna przedmiotów z logo marki Makear.
 2.       Partner zobowiązany jest do posiadania wykwalifikowanego personelu w zakresie świadczenia usług z użyciem produktów marki Makear, a także wyraża gotowość do uczestnictwa oraz pomocy w organizowaniu szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz wiedzę na temat marki Makear.
 3.       Partner zobowiązuje się uczestniczyć w Promocji przez 12 miesięcy liczonych od dnia przystąpienia Partnera do Promocji.

§ 7 REKLAMACJA

 1.       Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez uczestników Promocji w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres Organizatora salonypartnerskie@makear.pl , w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej wystąpienie z reklamacją.
 2.       Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczące sposobu naprawy szkody.
 3.       Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub drogą pocztową.

§ 8 Odstąpienie od Promocji

 1.       Podmiot posiadający status Partnera może odstąpić od Promocji w każdej chwili. O takim fakcie ma obowiązek poinformować Organizatora drogą elektroniczną (Oświadczenie dostępne na stronie internetowej Organizatora www.makear.pl w zakładce salony partnerskie, stanowiący załącznik nr 2 niniejszego regulaminu)
 2.       Organizator ma prawo wykluczyć Partnera z Promocji, jeśli Partner nie wywiązuje się ze swoich obowiązków a w szczególności z § 6 pkt.1. Organizator o tym fakcie poinformuje niezwłocznie Partnera drogą elektroniczną.
 3.       Partner zobowiązuje się zwrócić wszystkie koszty poniesione przez Organizatora, jeśli zrezygnuje z udziału w Promocji lub zostanie z niej wykluczony przed upływem 12 miesięcy liczonych od dnia przystąpienia Partnera do Promocji.
 4.       W powyższym przypadku Organizator rozlicza się w z Partnerem poprzez wystawienie faktury
  z wyszczególnieniem poniesionych kosztów liczonych od daty przystąpienie do daty rezygnacji lub wykluczenia.
 5.       Jako datę przystąpienie do Promocji przyjmuje się datę podpisania deklaracji przystąpienia do Promocji (wypełniony załącznik nr1) . Jako datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia Oświadczenia o rezygnacji (wypełniony załącznik nr 2) lub datę wykluczenia z Promocji.
 6.       Każdy Partner ma prawo zrezygnować z udziału w Promocji po 12 miesiącach liczonych od dnia przystąpienia do Promocji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów poprzez złożenie Oświadczenia (dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.makear.pl w zakładce salony partnerskie, stanowiący załącznik nr 2 niniejszego regulaminu) Organizatorowi na adres:
  ul. Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora salonypartnerskie@makear.pl

§ 8 Zmiana Pakietu

 1.       Salon Partnerski po przyznaniu statutu Partnera ma prawo zmienić wcześniej deklarowany Pakiet.
 2.       Zmiana może być dokonana jedynie na wyższy pakiet. np. z pakietu Silver na pakiet Gold lub
  z pakiety Gold na pakiet Platinum.
 3.       Zmiana może być dokonana jedynie po akceptacji Organizatora.
 4.       Partnerowi po zmianie pakietu przysługują dodatkowe korzyści odpowiednio do wybranego pakietu z zastrzeżeniem pakietu marketingowo-promocyjnego opisanego w § 1 pkt1. Partner w tym przypadku otrzymuje pakiety marketingowo promocyjny pomniejszony o wcześniej już otrzymany od Organizatora pakiet marketingowo- promocyjny.

 

§ 9 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 1.       Administratorem danych osobowych Partnerów jest Organizator – Makear S.C z siedzibą
  we Wrocławiu 51-503,ul. Krzysztofa Kolumba 9B, NIP: 8952085396, REGON: 364783135.
 2.       Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników Promocji dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie
  z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. No 101, poz.926 z późn. zm.).
 3.       Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji w celach marketingowych, informacyjnych oraz statystycznych. Wszyscy Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 4.       Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych, przekazanych przez Uczestnika.

§ 10 ZMIANA REGULAMINU

 1.       Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
 2.       W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników mailowo oraz umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.makear.pl w zakładce salony partnerskie.
 3.       Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie.
 4.       Partner w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie Organizatora lub otrzymaniu jej drogą mailową, ma prawy wypowiedzenia uczestnictwa w Promocji. Oświadczenie znajduje się na  stronie internetowej Organizatora www.makear.pl w zakładce salony partnerskie, (stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego regulaminu) winno zostać złożone w formie pisemnej na adres ul. Krzysztofa Kolumba 9B, 51-503 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora salonypartnerskie@makear.pl  Niezłożenie oświadczenia  o wypowiedzeniu uczestnictwa w Promocji traktowane jest jako akceptacja zmiany regulaminu.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.       Regulamin niniejszy znajduje się na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.makear.pl/salonypartnerskie/, a także w siedzibie Organizatora.
 2.       W przypadku rażących zaniedbań lub nieprzestrzegania regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo zawieszenia udziału Partnera w Promocji, lub zakończenia współpracy z Partnerem, skutkujące anulowaniem wszelkich rabatów, oraz innych korzyści przyznanych Partnerowi
 3.       Wszelkie informacje o Promocji, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
  i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4.       W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy.
 5.       Regulamin Promocji określa zasady udziału w organizowaniu Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Promocji
 6.       Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.
 7.        Zarówno Uczestnicy Promocji, jak i Organizator, będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Promocji w sposób ugodowy, na drodze polubownej.

Załącznik nr 1 – Deklaracja przystąpienia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o rezygnacji

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium