Regulamin konkursu ,, targowy konkurs''

REGULAMIN KONKURSU 

 
,,Targowy KONKURS MAKEAR''

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu firma Makear z siedzibą przy ul. Krzysztofa Kolumba 9b we Wrocławiu.

 1. Fundatorem nagrody jest Organizator.

  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

  4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

  5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

  6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. oraz Instagram

  7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/makear.pl/feed/ (zwanej dalej „Fanpage”).

  8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

  § 2. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

  2. Uczestnik oświadcza, że:

  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
 2. wyraził zgodę na wykorzystywanie nadesłanej pracy do celów marketingowych

 

 

 

 • 3. NAGRODA

  1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody – dla osób wyłonionych.

  2. Nagrodami w Konkursie są 2 bony o równowartości 500zł, do wykorzystania na platformie https://makear.pl

  3. Informacja o nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o konkursie opublikowanego na portalu Instagram, na profilu fanpage Makear.

  4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

  5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

  § 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/makear.pl/feed/

  2. Konkurs trwa od 25.09.2021 r do 26.09.2021, do godz. 00:00.

  § 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  a. Zakup produktów u organizatora (stoisko N3.4)  na targach Beauty Forum które odbędą się dnia 25-26.09, w Warszawie,  za minimalną kwotę 100 zł, 
 1. zrobienie zdjęcia z zakupionymi produktami, na tle stoiska N3.4 
 2. umieszczenie zdjęcia na portalu Instagram z oznaczeniem #makear2021 oraz @makear.pl 

 1. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagramie pod adresem:

https://www.instagram.com/makear.pl/feed/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instgram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni 2 zwycięzców. 

 1. Decyzja zostanie podjęta przez komisję w składzie 2 osobowym,
 2. Komisja podejmować będzie decyzję w oparciu o kreatywność zdjęcia, a także ukazanie jak największej części stoiska MAKEAR
 3. W skład komisji wchodzą:
 1. Natalia Kaczmarska
 2. Monika Nowak

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na portalu Instgram w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

  6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.instagram.com/makear.pl/feed/

  7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u https://www.instagram.com/makear.pl/feed/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a. imię i nazwisko
  b. adres korespondencyjny
  c. numer telefonu
  d. adres mailowy

  8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

  9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

  10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

  11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


  § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem serwisu Instagram,
  w szczególności uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instgram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Instagram;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instgram kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instgram

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instgram.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram.


  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


  § 9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
  i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


  § 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

  4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie z dnia 25.09.2021 r.”

  5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2021 r. i obowiązuje do 01.11.2021 r. godz. 00:00.

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium